REGULAMIN

Korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Korzenej
§1
Użytkownicy oraz definicje
 1. Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Korzennej, zwany dalej "Inkubator", jest zakładem przetwórstwa rolno-spożywczego prowadzonym przez LGD Korzenna.
 2. Producent -to rolnik posiadający zgłoszenie produkcji pierwotnej do odpowiednio PSSE lub PIW z produkcją pierwotną roślinną lub zwierzęcą, lub stowarzyszenie, fundacja, firma. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów posiadający zgłoszenie produkcji lub zatwierdzenie zakładu w odpowiedniej jednostce PSSE lub PIW z wyszczególnieniem zakresu produkcyjnego, posiadający numer NIP oraz wpis do CEiDG lub do KRS. Zatwierdzenie produkcji na podstawie zasad ogólnych, RHD(dla produkcji roślinnej), MOL, RHD dla produkcji odzwierzęcej.
 3. Gospodarz - osoba przetwarzająca surowiec owocowy, warzywny oraz mięsny na użytek własny.
§2
Zakres usług Inkubatora
 1. Wynajem pomieszczeń: linii technologicznej do produkcji soków, suszenia owoców, krojenia owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego.
 2. Zlecenie wykonania usługi: produkcja soku, suszenie owoców, krojenie owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego. Usługa jest realizowana przez pracownika Inkubatora z produktów i opakowań dostarczonych przez zleceniodawcę. W przypadku gdy produkty lub opakowania nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie, Inkubator ma prawo odmówić wykonania zlecenia.
§3
Wymagane dokumenty
 1. Producent:
  1. Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznychz aktualnymi badaniami
  2. Orzeczenie lekarskie z dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku
  3. Wyciąg z CEiDG lub KRS
  4. Potwierdzenie rejestracji produkcji pierwotnej(o ile zachodzi)
  5. Potwierdzenie zatwierdzenia produkcji oraz nadania numeru producenta przez PIW
  6. Potwierdzenie zatwierdzenia(zgłoszenie) firmy produkcyjne w PSSE
  7. HACCP dla zatwierdzonej produkcji zgodny z HACCP zakładowym
  8. W odniesieniu do surowca mięsnego:
   • HDI dla mięsa przywożonego do zakładu(w tym badania dopuszczające surowiec)
   • Orzeczenie z oględzin po odstrzale - dla dziczyzny
   • HDI dla dodatków użytych do produkcji (przyprawy, peklosól, osłonki)
   • Atesty na surowce oraz dodatków sprzęty drobne wniesione na produkcje)
  9. W odniesienu do surowca roślinnego:
   • Dokument zakupu - faktura
   • Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk rolniczych
   • Certyfikat żywności ekologicznej(o ile zaistnieje)
 2. Gospodarz:
  1. Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami
  2. Orzeczenie lekarskie z dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku/zakładzie
  3. Oświadczenie o wykorzystaniu wyprodukowanego asortymentu na użytek własny
  4. Orzeczenie z oględzin po odstrzale - dla dziczyzny
§4
Prawa i obowiązki, zakres odpowiedzialności
 1. Inkubator jest odpowiedzialny za:
  1. Przeszkolenie wynajmującego z zasad użytkowania Inkubatora w tym instrukcji ppoż
  2. Przeszkolenie wynajmującego z BHP na stanowisku pracy oraz użytkowania danych urządzeń
  3. Zapewnienie podstawowych narzędzi oraz środków chemicznych do utrzymania ładu i porządku podczas produkcji w Inkubatorze
  4. Udostępnienia pomieszczeń czystych i odkażonych oraz sprawnych urządzeń
 2. Wynajmujący Inkbator odpowiedzialny jest za:
  1. Przestrzeganie instrukcji:BHP, ppoż, HACCP Inkubatora, obsługi maszyn
  2. Zachowanie porządkui ładu w Inkubatorze oraz w jego otoczeniu
  3. Bezpieczeństwo
  4. Stan maszyn i urządzeń w czasie wynajmu
  5. Wytworzony produkt oraz za wprowadzony surowiec do produkcji
  6. Zapewnienie badań surowca oraz badań przechowalniczych dla produktu gotowego
  7. Znakowanie produktu
  8. Opakowania
  9. Procedury oraz cały proces produkcji
  10. Wszystkie rzeczy nie wyminie w powyższych punktów a wynikające z Prawa Żywnościowego PL i UE
§5
Przyjmowanie zleceń i płatności
 1. Inkubator przyjmuje zlecenia w formie: telefonicznej, osobistej oraz za pośrednictwem strony internetowej LGD Korzenna.
 2. Termin i możliwość realizacji zleceń jest uzależniona od możliwości technicznych i czasowych poszczególnych linii produkcyjnych oraz zatrudnionego pracownika.
 3. Ocena jakości, ilości produktu i możliwości jego przetworzenia jest do wyłącznej kompetencji pracownika Inkubatora.
 4. Cennik poszczególnych usług świadczonych przez Inkubator jest dostępny w Inkubatorze oraz na stronie internetowej LGD Korzenna.
 5. Płatność za wykonaną usługę może być realizowana w formie gotówkowej lub przelewem na wskazane konto bankowe Inkubatora.
§6
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Inkubatora.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21.10.2019 r.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej